محور اصلی کنفرانس بین‌المللی ((یکجانبه گرایی و حقوق بین‌الملل))

1. یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل محیط زیست؛

2. یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل بشر؛

3. یکجانبه گرایی و صلح و امنیت بین المللی؛

4. یکجانبه گرایی و سازمان های بین المللی؛

5. یکجانبه گرایی و حل و فصل اختلافات بین المللی؛

6. آثار اقدامات یکجانبه آمریکا بر حقوق بین الملل؛

7. مسئولیت‌ بین‌المللی دولت‌ها درهمراهی با موارد نقض حقوق بین الملل؛

8. تعهد به عدم شناسایی آثار اقدامات یکجانبه آمریکا در نظام بین الملل؛

9. آثار فراسرزمینی تحریم های یکجانبه؛