کمیته اجرایی کنفرانس

دکتر توکل حبیب زاده

دکتر توکل حبیب زاده

دکنر امیرساعد وکیل

دکنر امیرساعد وکیل

دکتر پوریا عسکری

 دکتر پوریا عسکری

آدرس: تهران، انتهای اتوبان همت، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دفتر معاونت پژوهشی
صندوق‌ پستی: ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱
تلفن‌ تماس: 44737607ـ021
دورنما: 44747636ـ021