دکتر حمیدرضا علومی یزدی

دبیر علمی همایش
"سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم"

دکتر حمیدرضا علومی یزدی

دکتر عابد اکبری

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

دکتر عابد اکبری

دکتر پوریا عسکری

استادیار دانشکده حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر پوریا عسکری

دکتر رضا موسی زاده

معاونت آموزشی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دکتر رضا موسی زاده

دکتر ساسان صیرفی

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر ساسان صیرفی

دکتر مجتبی اصغریان

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

دکتر مجتبی اصغریان

دکتر میر شهبیز شافع

استادیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر میر شهبیز شافع

دکتر توکل حبیب زاده

دانشیار و مدیر گروه دانشکده حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر توکل حبیب زاده

دکتر حسن سواری

استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن سواری

دکتر محمد جواد شریعت باقری

رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري و استادیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي.

دکتر محمد جواد شریعت باقری

دکتر همایون حبیبی

استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر همایون حبیبی

دکتر آرامش شهبازی

استادیار حقوق بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر آرامش شهبازی

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

استاد دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

دکتر سید قاسم زمانی

دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سید قاسم زمانی