15 دي 1399

سومین پیش‌نشست کنفرانس یک جانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

سومین پیش‌نشست کنفرانس یک جانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

با موضوع یک جانبه‌گرایی، تحریم‌های بین‌المللی و حقوق بشر در تاریخ 22 دی ماه ساعت 14 برگزار خواهد شد