08 دي 1399

برگزاری دومین پیش نشست دومین کنفرانس یک جانبه گرایی و حقوق بین‌المللی

برگزاری دومین پیش نشست دومین کنفرانس یک جانبه گرایی و حقوق بین‌المللی

* یکجانبه گرایی ،تحریم‌های بین‌المللی و حقوق بشر* ایالات متحده و پیامد‌های تحریم یکجانبه در سطح بین‌المللی*یکجانبه گرایی و نقض حقوق بشر و حق توسعه