13 آذر 1399

برگزاری اولین پیش نشست دومین کنفرانس بین‌المللی یکجانبه گرایی

برگزاری اولین پیش نشست دومین کنفرانس بین‌المللی یکجانبه گرایی

* تبعات یکجانبه گرایی در بروز اختلافات بین‌المللی و حل و فصل مسالمت آمیز آن*مقابله با آثار و پیامد‌های یکجانبه گرایی در مرامع قضایی بین‌المللی*پیامد‌های یکجانبه گرایی در حقوق بین‌الملل و چالش‌های حل اختلاف