14 ارديبهشت 1398

گزارش تصویری پنل سوم سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری پنل سوم سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه تحت عنوان:یکجانبه‌گرایی ایالات متحده، معاهدات بین‌المللی و آینده امنیت دسته جمعیپنل سوم:ارائه تخصصی دکتر رضا موسی زاده، دکتر فرزاد رستمی و دکتر شهرام فتاحی