14 ارديبهشت 1398

گزارش تصویری پنل اول سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری پنل اول سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه تحت عنوان:  یکجانبه‌گرایی ایالات متحده، معاهدات بین‌المللی و آینده امنیت دسته جمعیپنل اول:ارائه تخصصی دکتر محمد ویسی چیمه، دکتر مهدی حاتمی و دکتر فرید آزادبختبه مدیریت دکتر مهدی حاتمی