14 ارديبهشت 1398

برگزاری سومین پیش نشست کنفرانس با عنوان «یکجانبه گرایی ایالات متحده، معاهدات بین المللی و آینده امنیت دسته جمعی»

برگزاری سومین پیش نشست کنفرانس با عنوان «یکجانبه گرایی ایالات متحده، معاهدات بین المللی و آینده امنیت دسته جمعی»

سومین پیش نشست کنفرانس بین المللی《 یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل》با محوریت یک جانبه گرایی ایالات متحده، معاهدات بین المللی و آینده امنیت دسته جمعیدر این نشست که مؤسسه ابرار معاصر تهران با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران -شعبه کرمانشاه ، گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی، گروه حقوق و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه رازی برگزار کننده آن بودند، به دنبال افتتاحیه جلسه که با گزارش دبیر علمی نشست (دکتر فرزاد رستمی) و خوش آمد گویی ریاست محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی (دکتر فرهاد دانش نیا) همراه بود، در پنل اول با مدیریت دکتر حاتمی؛ چهار سخنران خلاصه ای از مقالات خود را بدین قرار ارائه دادند :✅دکتر رضا موسی زاده(یکی علیه همه: ایالات متحده آمریکا و معاهدات بین المللی با تاکید بر خروج آن از برجام).✅دکتر مهدی حاتمی (خروج آمریکا از برجام؛ نقض تعهدات مندرج در منشور ملل متحد و تعهدات معاهده ای).✅دکتر فرید آزاد بخت (مسئولیت اتحادیه اروپا؛ دوگانه حاکمیت قانون و یکجانبه گرایی).✅دکتر سید مهدی موسوی (خروج از برجام، یک جانبه گرایی آمریکا؛ بی ثباتی در آینده معاهدات بین المللی).در پنل دوم که با مدیریت دکتر احمدیان برگزار شد سه سخنران مقالات خود را ارائه دادند:✅دکتر قدرت احمدیان (نقض برجام؛ بازگشت از رژیم امنیت بین المللی به معضل امنیت بین الملل).✅دکتر فرزاد رستمی (یکجانبه گرایی نوین و نقض تعهدات عهدنامه ای؛ سناریوهای آینده مکانیسم امنیت دسته جمعی).✅دکتر محمد ویسی (تاثیر یکجانبه گرایی آمریکابر عملکرد سازمان ملل متحد).و در پنل سوم که با مدیریت دکتر دانش نیا هدایت شد نیز ، سه سخنران مقالات خود را ارائه دادند که عناوین آنها به شرح زیر می باشد:✅دکتر سیامک بهرامی (خروج آمریکا از معاهدات زیست محیطی، تحول در جایگاه مکاتب حقوق بین الملل).✅دکتر شهرام فتاحی (خروج از برجام؛ آغازی بر پایان ثبات هژمونیک).✅دکتر فرهاد دانش نیا (ناپایداری و مخاطرات فرا روی قواعد حاکم بر نظام اقتصاد سیاسی جهانی در وضعیت پساهژمونی).

نکته قابل ذکر آنکه در پایان هر پنل 15 الی 20 دقیقه جهت پاسخگویی به سوالات حاضرین در نشست اختصاص داده شد.

زمان:14اردیبهشت ماه 1398

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه.